Kollektivhus NU

Jump to content

Startbidrag till bygg- och bogemenskaper?

Byggemenskaper kan få startbidrag för att anlita experthjälp på max 300 000 kr. Det föreslår en statlig utredning i betänkandet ”Bostäder att bo kvar i SOU 2015:85” som lämnades i oktober. Utredningen ska nu skickas ut på remiss för synpunkter innan förslagen kan genomföras.

Den statliga utredningen om bostäder för äldre, ledd av Ewa Samuelsson, lämnade den 5 oktober en rad förslag om hur det kan bli fler bostäder som är bra att åldras i. I betänkandet ”Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer (SOU 2015:85)” föreslås bl.a.:

    • • ”Startbidrag för byggemenskaper” på upp till 300 000 kronor till föreningar som bildats i syfte att gemensamt planera, låta bygga och flytta in i en bostadsfastighet. Bostäderna kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt och behöver inte vikas för äldre personer. Stödet avser initiala projektkostnader, till exempel för att anlita en projektsamordnare. Föreningens medlemmar ska själva ha satsat minst fem tusen kronor var och det ska finnas en markanvisning eller motsvarande avtal.
    • • Uppdrag till Boverket att sprida information om byggemenskaper, vilken funktion de kan ha i bostadsförsörjningen och hur kommuner och bostadsföretag kan samarbeta för att främja sådana initiativ.

I betänkandet betonas behovet av boendeformer som ger möjlighet till gemenskap. Kollektivhus beskrivs som ett alternativ med exemplen Färdknäppen i Stockholm, Majbacken i Göteborg och Regnbågen i Lund. Byggemenskaper lyfts fram som en planeringsform som kan ge mer varierat bostadsbyggande och större mångfald.

Utredningen har också varit i Hamburg. Där uppmuntras bygg- och bogemenskaper av staden genom information och ett rådgivningskontor och 20 % av markanvisningarna ska gå till byggemenskaper.

Experter i utredningen har bl. a varit Kerstin Kärnekull, Lars Malmgren, Fredrik von Platen och Ylva Sandström.

Innan riksdagen kan besluta om att startbidrag ska bli verklighet skickas utredningen på remiss. Kollektivhus Nu kommer att få möjlighet att lämna synpunkter.

Kerstin Kärnekull

 

Succe för det goda boendet

Seminariet om det goda boendet samlade nästan hundra deltagare och medverkande. Föredragen dokumenterades och kommer att publiceras här allteftersom de är färdiga.

1. Kollektivboende som en hållbar social, ekologisk och ekonomisk lösning.

Forskargrupp från Göteborgs Universitet och Chalmers:

Paula Feminias, docent Chalmers
Pernilla Hagbert, doktorand Chalmers och KTH
Håkan Thörn, professor GU

 

2. Hur fungerar Karlskronas seniorhusförenings bostadskoncept

och något om bygg- och boendeekonomi.
Fredrik von Platen, arkitekt SAR/MSA, ordf. i Karlskrona seniorhusförening

 

3. Fyra startargrupper

Aktuella startargrupper i olika faser

 

Årsmötet 2015

Den 14 mars, en vacker vårdag, samlades dryga 40 personer till föreningens årsmöte i Boendegemenskapen Kornet, Mölndal. Många viktiga frågor debatterades, bland dem styrelsens svar på en motion från 2013 om att studera varför vissa kollektivhus har avkollektiviserats. Kerstin Kärnekulls rapportering av hur det gått till i de nio hus som inte längre fungerar kollektivt stimulerade till många kommentarer. Styrelsen kommer att remittera rapporten till sina medlemmar och hoppas kunna komplettera den med bidrag baserade på deras egna erfarenheter.
Årsmötet fastställde också förslaget att sk intressegrupper är berättigade till medlemskap i föreningen. Kollektivhus i Malmö, Föreningen Framtiden i Stockholm och Undersammatak i Göteborg är exempel på sådana föreningar. Ett tidigare debatterat förslag att enskilda personer ska medges medlemskap antogs dock inte; det bästa är om de kan finna startargrupper eller intresseföreningar på sin lokala ort.
Styrelsens utkast till verksamhetsplan väckte livlig debatt i åtta mindre grupper: Den timme de fick kändes säkert snålt tilltagen för alla de avväganden och prioriteringar styrelsen hoppades få hjälp med. Nu bearbetas förslagen, som kommer att bifogas verksamhetsplanen.
Det blev omval på de flesta poster i styrelsen. Ulla-Britt Swensson som i december flyttade in i det nya kollektivhuset i Sofielund, Malmö, valde att avgå. Ann-Charlott Engström från Regnbågen i Lund accepterade på stående fot ett förslag att bli suppleant i styrelsen.
Många deltagare stannade till den fina middag Kornet bjöd på, som även innehöll rolig musik och allsång. Ett varmt tack till alla i Kornet som gjorde detta årsmöte så lyckat!


Bertil Egerö